Geen medische verklaringen – Huisartsenpraktijk NoorderEs (Odoorn) – Odoorn
Een samenwerkingsverband van 6 (apotheekhoudende) huisartsenpraktijken
Spoed 0591 -512281, OPTIE 1
Huisartsen: Derksen & Lippold
Huisartsenpraktijk NoorderEs (Odoorn)
Paasbergen 3
7873BE Odoorn

Geen medische verklaringen

Op dit moment krijgen wij, door de coronacrisis, veel verzoeken om te beoordelen of mensen met een verhoogd risico kunnen en mogen werken. Hierop kunnen wij helaas geen antwoord geven. De beoordeling of iemand kan werken en wat daarvoor nodig is aan randvoorwaarden is iets tussen werkgever en werknemer waarbij de bedrijfsarts een rol kan spelen, niet de huisarts. Wij verwijzen u daarom graag naar uw bedrijfsarts.

Helaas kunnen wij ook niet beoordelen of kinderen wel of niet naar school of de kinderopvang kunnen en een verklaring afleggen dat iemand last heeft van hooikoorts en het geen COVID-19 betreft mogen wij ook niet doen, evenmin als het beoordelen of extra bescherming nodig is voor bepaalde beroepen. Ook kunnen wij geen medische verklaring afgeven voor het om medische redenen niet kunnen dragen van een mondkapje.

Waarom uw huisarts geen ‘medische verklaring’ afgeeft

Het afgeven van een medische verklaring is niet mogelijk op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ huisarts). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:
• De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.
• Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat kunt u nu nog doen?
• U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
• U kunt de instantie die medische informatie nodig heeft toestemming verlenen een aantal concrete en feitelijke vragen te stellen aan uw huisarts. Deze schriftelijk gegeven informatie gaat gepaard met een nota conform de geldende tarieven “medische informatieverstrekking”.
• U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

Bovenstaande informatie hebben wij voor u samengevat. Als u op de link ‘Geen medische verklaring’ klikt dan opent een bijlage, deze kunt u eventueel printen.

Nadere toelichting kunt u eventueel nog vinden via deze website: Verwijsafspraken.nl